ค้นหาผลิตภัณฑ์/สถานที่

ข้อแนะนำการสืบค้น
  1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ค้นด้วยเลขสารบบอาหาร หรือ ชื่ออาหาร
  2. สถานประกอบการด้านยา ค้นด้วยชื่อสถานที่ หรือ ชื่อผู้รับอนุญาต
  3. ค้นด้วยข้อความที่ตั้งสถานที่ ผลิต/นำเข้า/ขาย