เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานของข้าราชการและการให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ประกอบกับทางรัฐบาลได้มีนโยบาย การปฏิรูประบบราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานตามพระราชกฤษฎีกาว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ในส่วนภูมิภาคโดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือน กันยายน 2549 และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 16 จังหวัด นำร่อง ในการจัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับบริการ ขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดต่อ ขออนุญาต ณ จุดเดียว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย่างเป็นทางการ เมื่อ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจ

ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง กฎหมายหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

พันธกิจ

  1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
  2. ผู้ให้บริการมีจิตใจในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  3. มีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ