บุคลากร

นางจันทนา  วิสุทธิกุล

เภสัชกรชำนาญการ

ผู้จัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

นายประวิทย์  สุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวนันทนา  วงศ์พรหม

เภสัชกรชำนาญการ

นางวรรณพร ทิพปภาดิลก

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาววศินี  หมั่นทำ

ผู้ช่วยนักวิชาการประจำศูนย์